Ouderraad

Stichting Vrienden van SIOU
De ouderraad is verenigd 
in de Stichting Vrienden van SIOU. Stichting Vrienden van SIOU is een onafhankelijke stichting die in opdracht van de ouderraad de ouderbijdrage int.

De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich bezig houdt met het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij kunt u denken aan Offerfeest, afsluiting Ramadan, herfst- en lentemarkt, goede doelen, workshops, lezingen, etc.

De ouders van deze ouderraad vergaderen zo’n 6 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.
De ouderraad is te bereiken: vriendenvansiou@gmail.nl

Rekeningnummer: NL30 INGB 0008 1198 35 t.n.v. Stichting Vrienden van SIOU.

Ouderbijdrage
Ouders van kinderen op de Aboe Daoed betalen een vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage. Heeft u een U-pas dan komt u in aanmerking voor korting. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor onder andere islamitische feestdagen en schoolreisjes.

€ 50,00 per kind
De stichting beheert het geld en maakt de begroting. De ouderraad vraagt van de ouders/verzorgers van onze school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor dit schooljaar is vastgesteld op € 50,00 per kind. Hebben ouders/verzorgers meer kinderen op onze school, dan ziet het totaalbedrag er als volgt uit:

  1. Twee kinderen: € 95,00
  2. Drie kinderen: € 135,00
  3. Vier kinderen: € 170,00

Een deel van de ouderbijdrage (€ 25,- per kind) wordt gereserveerd voor het schoolreisje. De overige bijdrage wordt gebruikt voor de Eid-vieringen, pleinwacht en overige OR-activiteiten.

Diverse activiteiten
Van de inkomsten worden door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd. De ouderraad neemt het voortouw in het bedenken en voorbereiden van de verschillende activiteiten. Dit alles doet de ouderraad in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Jaarlijks, op de algemene ouderavond, legt de ouderraad financiële verantwoording af via de jaarrekening en een begroting.

Deel betalen met U-pas 
Als de ouders/verzorgers in het bezit zijn van een U-pas, dan is het mogelijk om een deel van de ouderbijdrage van dit budget af te laten schrijven. De ouders/verzorgers dienen in dit geval hun U-pas mee te nemen naar de administratie van onze school.

Regeling treffen
De ouders/verzorgers kunnen ook mailen naar: vriendenvansiou@gmail.nl als ze door omstandigheden een regeling willen treffen met de stichting om de ouderbijdrage in termijnen te voldoen.