Ouders

Onze ouders

Samen maken we de school! En dat kunnen wij zeker niet zonder de ouders/verzorgers. Onze school is opgericht door betrokken ouders/verzorgers. Goede contacten met ouders/verzorgers vinden wij van groot belang. Op onze school hebben we oog voor alle ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers zijn gelijkwaardige (gespreks)partners van onze school. Ouders/verzorgers worden betrokken bij alle schoolactiviteiten en ontvangen elke eerste maandag van de maand een nieuwsbrief met informatie over schoolactiviteiten.

Het onderwijs op onze school wordt ingericht mede met de inbreng van de ouders/verzorgers. Onze leerkrachten stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders. Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders/verzorgers essentieel om de leerlingen goed te kunnen begeleiden. Ouders/verzorgers ontvangen van de leerkracht regelmatig informatie over de ontwikkeling van hun kind en worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten.

In leerjaar 8 krijgen ouders/ verzorgers een VO-advies voor hun kind. We vinden het belangrijk dat de ouders/verzorgers goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. Ouders/verzorgers worden betrokken bij de aanpak van incidenten en ongevallen. Ouders/verzorgers worden ook betrokken bij (extra) zorg. Bij de evaluatie van het OPP (twee keer per jaar) worden de ouders/verzorgers betrokken. Voor de leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften kan in overleg met ouders en experts speciale leertrajecten worden ontwikkeld.


OR, MR en GMR

Op Aboe Daoed hebben wij een actieve OR, MR en GMR.

Ouderraad (OR)

De ouderraad is verenigt in de Stichting Vrienden van SIOU’. Stichting Vrienden van SIOU is een onafhankelijke stichting die in opdracht van de ouderraad de ouderbijdrage int. De stichting beheert het geld en maakt de begroting. De ouderraad vraagt van de ouders/verzorgers van onze school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor dit schooljaar is vastgesteld op € 50,00 per kind. Hebben ouders/verzorgers meer kinderen op onze school, dan ziet het totaalbedrag er als volgt uit:

1. Twee kinderen: €95,-
2. Drie kinderen: €135,-
3. Vier kinderen: €170,-

Een deel van de ouderbijdrage (€ 25,- per kind) wordt gereserveerd voor het schoolreis- je. De overige bijdrage wordt gebruikt voor de Eid-vieringen, pleinwacht en overige OR- activiteiten. Van de inkomsten worden door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd. De ouderraad neemt het voortouw in het bedenken en voorbereiden van de ver- schillende activiteiten. Dit alles doet de ouderraad in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Jaarlijks, op de algemene ouderavond, legt de ouderraad financiële verantwoording af via de jaarrekening en een begroting.

De ouderbijdrage dient elke schooljaar vóór 15 januari overgemaakt te worden op rekeningnummer: NL30 INGB 0008 1198 35 t.n.v. Stichting Vrienden van SIOU. Bij de betaling moeten de ouders/verzorgers duidelijk de naam en groep van hun kind(eren) vermelden! Als de ouders/verzorgers in het bezit zijn van een U-pas, dan is het mogelijk om een deel van de ouderbijdrage van dit budget af te laten schrijven. De ouders/verzorgers dienen in dit geval hun U-pas mee te nemen naar de administratie. De ouders/verzorgers kunnen ook mailen naar: vriendenvansiou@gmail.nl als ze door omstandigheden een regeling willen treffen met de stichting om de ouderbijdrage in termijnen te voldoen.

Medezeggenschapsraad(MR)

Missie-kern
Als medezeggenschapsraad, bestaande uit teamleden en ouders, willen wij middels een proactieve en transparante houding mede vormgeven aan het beleid op Islamitische basisschool Aboedaoed. Centraal staat hierbij hoe wij als basisschool Aboedaoed kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen tot zelfstandige personen die verant- woordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf en hun omgeving.

Dit doen we door:
- nauw betrokken te blijven bij het beleid van de school en met de directie en het bestuur te overleggen over belangrijke schoolzaken zoals: financiën, formatieplan, vakantieplanning en tussen- en naschoolse opvang;
- gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg;
- met onze achterban te communiceren over ontwikkelingen die het onderwijs binnen de school beïnvloeden. Dit doen we middels de notulen die wij delen via Social schools;
- elk ouder en/of personeelslid van de Aboedaoed de mogelijkheid te bieden om een MR vergadering bij te wonen;
- open te staan voor vragen, opmerkingen, ideeën en reacties van ouders en leerkrachten;
- in harmonie met alle betrokkenen onze school zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Uitgangspunten
We hanteren als uitgangspunten:
a. we geven namens de ouders en het personeel invulling aan de medezeggenschap binnen de school;
b. We zitten zonder last of ruggespraak in de MR. Een geleding (personeelsraad, ouderraad) kan zijn vertegenwoordiger in de MR niet tot een bepaald stemgedrag in de MR-vergadering dwingen. Zonder ruggespraak betekent dat het MR-lid in een MR-vergadering in alle vrijheid mag stemmen zonder daarover eerst met zijn geleding overleg te plegen;
c. we oefenen, als vertegenwoordiger van de ouders en het personeel, invloed uit op het beleid van de school;
d. we denken pro-actief mee met de directie, geven gevraagd en ongevraagd advies en dragen ideeën voor om de kwaliteit van onderwijs op school te versterken;
e. we onderhouden regelmatig contact met de ouders en het personeel en staan open voor vragen, opmerkingen en reacties van de ouders en het personeel;
f. we delen de agenda en de notulen met de ouders en het personeel middels de beschikbare digitale communicatiemiddelen op school.

MR leden

Aanspreekpunt MR voor Directie en bestuur: Dhr. Abdelhamid Mouhtaj, MR voorzitter

Contactgegevens
Marnixlaan 362
3552 HM Utrecht
Telefoon: 030-2440720
E-mailadres: mr@aboedaoed.nl
Website: http://www.aboedaoed.nl

Samenstelling 2019-2020
Op dit moment bestaat onze MR uit vijf leden: drie ouders en twee personeelsleden

Taakverdeling 2019-2020
Binnen onze MR kennen we de volgende taakverdeling:
Geleding Naam Lid sinds Herkiesbaar Rol
Ouders Abdelhamid Mouhtaj 2018 2021 Voorzitter
Ouders Hakim Mokhtar 2019 2022 Secretaris
Ouders Moumen Mansouri 2019 2022 Penningmeester
Personeel Abdelhamid Bouzit 2019 2022 Lid
Personeel Ahmed Marini 2019 2022 Lid

Medezeggenschap via GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SIOU heeft het uitgangspunt van meedenken, meepraten en meebeslissen over alles wat de scholen van de SIOU bindt, hiervoor heeft de SIOU de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. Onze GMR wordt gevormd door een aantal personeelsleden en ouders, en gevormd uit de 2 scholen. De leden behartigen de belangen van de 2-scholen.

GMR leden

Aanspreekpunt GMR voor Directie en bestuur: Dhr. Abdelhamid Mouhtaj, GMR voorzitter

Contactgegevens
Marnixlaan 362
3552 HM Utrecht
Telefoon: 030-2440720
E-mailadres: mr@aboedaoed.nl
Website: http://www.aboedaoed.nl

Samenstelling 2019-2020
Op dit moment bestaat onze GMR uit vier leden: drie ouders en één personeelslid

Taakverdeling 2019-2020
Binnen onze MR kennen we de volgende taakverdeling:
Geleding Naam Lid sinds Herkiesbaar Rol
Ouders Abdelhamid Mouhtaj 2018 2021 Voorzitter
Ouders Fouad Azarkane 2019 2022 Secretaris
Ouders Youssef Chahid 2019 2022 Penningmeester
Personeel Abdelhamid Bouzit 2019 2022 Lid