Onze partners

We richten onze partnerschappen weloverwogen in. En we waarborgen dat onze partnerschappen bijdragen aan het excelleren van onze leerlingen.
Onze school werkt effectief samen met partnerorganisaties. Tot de partnerorganisaties rekent onze school:
1. Tweede school van SIOU - Al Arqam;
2. Basisscholen in de wijk;
3. Voorschoolse voorzieningen - gericht op informatie - uitwisseling over leerlingen in achterstandsituaties, en het realiseren van een doorgaande leerlijn;
4. Scholen voor voortgezet onderwijs (VO-scholen) - aansluiting tussen PO en VO op elkaar afstemmen;
5. Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO en zorgpartners - ten behoeve van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte;
6. Gemeente Utrecht;
7. Pabo;
8. Leerplichtambtenaar, wijkagent, centrum voor jeugd en gezin, schoolmaatschappelijk werk en schoolarts - contacten onderhouden in het kader van de zorg.

Ouders

Om leerlingen tot ontplooiing te laten komen, zijn de ouders de belangrijkste partners. Zij spelen een cruciale rol als het gaat om de ontwikkeling van hun kind, zowel wat betreft de leerprestaties als het gedrag. We beschouwen ouders daarom als educatieve partners. In goed wederzijds overleg ondersteunen we elkaar en proberen we onze bijdrage op elkaar af te stemmen.
Hiermee willen we het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen optimaal stimuleren. We betrekken ze actief bij ons onderwijs door verwachtingen over en weer uit te spreken en expliciet te maken. We informeren, ondersteunen en motiveren ouders om hun rol als partner zo goed mogelijk te kunnen vervullen.