Onze identiteit

Onze school is een islamitische basisschool. De islamitische gerichtheid krijgt bij ons op school op de volgende manieren een herkenbare invulling:

M.b.t. sturende waarden
- Alle leerlingen zijn waardevol, wat ze ook kunnen en niet kunnen.
- Fouten maken mag. Niemand hoeft perfect te zijn.
- Onze school is een gemeenschap. We zorgen voor elkaar.

M.b.t. opvoeding
- Islamitisch onderwijs en islamitische opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
- De ouders/verzorgers zijn de opvoeders en primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind.
- Onze school ziet zichzelf als belangrijke partner in die ontwikkeling.

M.b.t. religieuze levensbeschouwelijke ontwikkeling
- Goed Nederlandstalig basisonderwijs verzorgen op islamitische grondslag is waardevol.
- Wij verzorgen islamitisch onderwijs op basis van de Koran en de Soenna en los van enigerlei stroming binnen de islam.
- Wij vertrekken vanuit het wereldbeeld dat Allah de Schepper is van de hemelen, de aarde en al wat buiten Hem is. Hij is de Bron van het leven en degene die het proces van het leven begeleidt en vorm geeft.
- Wij geloven dat de Koran de mens uitdaagt om zoveel mogelijk kennis te verga- ren. Immers, het eerste geopenbaarde gebod uit de Koran luidt: “Lees!”. Wij zijn van mening dat ware kennis niet in contradictie staat met de Koran. Kennis moet volop verworven, toegepast en uitgebreid worden.
- Op onze school beginnen we de schooldag met de openingssoera uit de Koran.
- Wij verzorgen ‘Dien Islam’ lessen (godsdienstlessen) aan groepen 3 t/m 8.
- Op onze school wordt het middaggebed in de groepen 5 tot en met 8 gezamenlijk verricht.
- We hanteren islamitische beloningskaarten voor onze leerlingen.
- Op onze school worden personeel, vrijwilligers, ouders/verzorgers en leerlingen vrijgelaten in het al dan niet dragen van religieuze kleding, zoals een hijab of hoofddoek.
- We vinden het belangrijk, dat onze leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. Wij leren onze leerlingen dat er ook andere visies bestaan op hoe de wereld is ontstaan. Dit doen wij beschrijvend en informatief. Wij vertrekken altijd vanuit onze islamitische visie waarin Allah de schepper is van alles.
- Ons uiteindelijke doel is leerlingen te ontwikkelen tot burgers die volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving, met behoud van de eigen identiteit. Onze school wil leerlingen leren te handelen vanuit een gelovige, islamitische instelling. Hierbij staan eerlijkheid, verantwoordelijkheid en respect centraal.

M.b.t. de rol van vieringen
- Vieringen versterken onze school als gemeenschap.
- Op onze school worden twee islamitische feestdagen uitgebreid gevierd:
* Id’ul Fitr (het Suikerfeest) als afsluiting van de Ramadan.
* Id’ul Adha (het Offerfeest).
- Andere gedenkdagen komen thematisch aan bod bij de godsdienstlessen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de geboorte van de profeet (Mawlid na-bawi), de nachtelijke hemelreis (Israa’ wal mi’raaj) en andere bijzondere dagen.
- Om de horizon van onze leerlingen te verbreden besteden we ook aandacht aan Kerstmis, Sinterklaas en Koningsdag. Wij informeren onze leerlingen over het bestaan van de feesten die gangbaar zijn in onze samenleving.