Vreedzame School

We zijn een Vreedzame School. De Vreedzame School is een lesprogramma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren en oefenen om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.

Democratisch burgerschap

Wanneer er binnen De Vreedzame School wordt gesproken over ‘democratisch burgerschap’ gaat het niet zozeer om het naleven van wetten of om het gaan stemmen als er verkiezingen zijn. Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan, o.a.:

 • Houden we rekening met elkaar?
 • Hoe gaan we om met verschil van mening?
 • Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit?
 • Hoe lossen we conflicten op?
 • Voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap?
 • Hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid?
 • Stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden?

  Sociaal-emotioneel leren

  Op Aboe Daoed is een gedragsspecialist die taak heeft om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in de gaten te houden. Deze specialist geeft ook rots en watertraining op school.

  We zijn een Vreedzame School en gebruiken deze methode en de methode voor godsdienstonderwijs om kinderen op sociaal emotioneel gebied de juiste handvatten te geven.

  Tevens gebruiken we ook de vragenlijsten van Zien!
  Deze lijsten worden door kinderen ingevuld vanaf groep 5 en geven een beeld van de positie en rol van uw kind in de groep. We leggen de uitkomst van deze vragenlijsten naast onze eigen observaties. Beiden vormen de basis van ons handelen