Passend onderwijs

Onze school maakt deel uit van samenwerkingsverband “Utrecht PO”.

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een gedrags- of leerprobleem, chronische ziekte of een verstandelijke beperking. Maar ook meer- of hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren.

De Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om zelf beleid te maken. Om dit beleid vorm te geven hebben de scholen een ondersteuningsplan opgesteld dat moet garanderen dat iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  
In het schoolondersteuningsprofiel legt IBS Aboe Daoed vast welke ondersteuning zij kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben en de zorgroute die wij volgen. Een samenvatting van het profiel vindt u op onze Downloads pagina.

Verwijzingscommissies
Binnen het samenwerkingsverband is er een commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen. Deze commissie bepaalt de toelaatbaarheid voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs.

Zorgplicht
Alle scholen hebben een zorgplicht. We zorgen er voor dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt.

Als we de ondersteuning niet zelf kunnen bieden en aangeven dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, zorgen we in overleg met u dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.