Naschoolse activiteiten

Naschoolse- en andere extra activiteiten

Op Aboe Daoed worden vanuit middelen uit de subsidie voor cultuureducatie en talentontwikkeling naschoolse activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn gericht op het ontdekken, verkennen en ontwikkelen van uitzonderlijke vaardigheden van cognitieve, technische, sociale, artistieke, sportieve, digitale of andere aard van leerlingen. Leerlingen krijgen verschillende activiteiten aangeboden op het gebied van o.a. kunst- en cultuureducatie, wetenschap & techniek , sport en media.

Deze activiteiten dragen ook bij aan een bredere ontwikkeling van een kind en ondersteunen de doelstelling van gemeenten en onderwijs om elk kind dezelfde kansen te bieden op een goede toekomst. In samenwerking met de gemeente en andere partners biedt onze school een samenhangend aanbod.

Naast deze activiteiten organiseert Aboe Daoed veel activiteiten die buiten school plaatsvinden. Zo creëren we groter leeromgeving voor de leerlingen.

Natuur- en milieueducatie
Het doel van deze activiteit is om kinderen rekening te leren houden met de natuur en het milieu en dat ze vanuit een positieve houding hun bijdrage willen gaan leveren aan een beter milieu. Alle groepen kunnen zich voor allerlei projecten inschrijven


Kunst & cultuur

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk. Deze lessen zijn ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten, maken zij kennis met schoonheid. Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen.

Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen.  

Onderwijs heeft drie belangrijke functies: het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor participatie in de samenleving.

Alle groepen bezoeken jaarlijks twee musea. Kleutergroepen krijgen een kunstenaar in de klas

    Schoolkamp groep 8
    Aan het einde van ieder schooljaar gaan we met groep 8 drie dagen op kamp. Dat gebeurt om de basisschoolperiode af te sluiten.

    Verkeersexamen
    Ieder schooljaar doet groep 8 mee aan het verkeersexamen. De kinderen worden dan getoetst op hun kennis van de verkeersregels en ook wordt bekeken of ze deze goed in de praktijk toe kunnen passen. De kinderen moeten op hun eigen fiets (die aan alle wettelijke eisen moet voldoen) een van tevoren bepaalde route afleggen. Vooraf aan het examen zijn er verkeerslessen in de klas.